หุ้นที่อยู่ใน Top 30 ในหน้า Explore by Country กับที่อยู่ใน Basket (Jitta Playlist) แตกต่างกันอย่างไร

หุ้น Top 30 ที่อยู่ในหน้า Explore by Country คือหุ้น 30 อันดับแรก จากหุ้นทั้งหมดในประเทศนั้นๆ เรียงลำดับตาม Jitta Ranking, Jitta Score, Above Jitta Line, Below Jitta Line หรือ Recent Update แล้วแต่คุณเลือก เช่น ถ้าคุณเลือกจัดอันดับโดย Jitta Ranking หุ้น Top 30 ก็จะแสดงหุ้น 30 ตัวแรกที่ถูกจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ Jitta Ranking หากคุณเลือกเกณฑ์เป็น Jitta Score หุ้น Top 30 ก็จะแสดงหุ้น 30 ตัวแรกที่ถูกจัดอันดับโดยใช้เกณฑ์ Jitta Score ซึ่ง Annual Returns ที่ได้จาก 2 รายการนี้ก็จะแตกต่างกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s