Jitta Score อัปเดตบ่อยแค่ไหน

เนื่องจาก Jitta Score คำนวณมาจากงบการเงิน จึงได้รับการอัปเดตทุกครั้งหลังงบการเงินออก หรือทุกสิ้นไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) อย่างไรก็ตาม S&P Global Market Intelligence ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลแก่ Jitta จะนำข้อมูลในงบของบริษัทต่างๆ มาเรียบเรียงใหม่ให้มีมาตรฐานการทำบัญชีตรงกัน ผู้ใช้จะได้เปรียบเทียบงบการเงินได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การอัปเดตงบการเงินบน Jitta นั้น จะเกิดขึ้นหลังปิดไตรมาสไปแล้วไม่เกิน 45 วัน สำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ถึง 3 และไม่เกิน 60 วัน สำหรับงบการเงินสิ้นปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s