Sort by: Recent Update คืออะไร

Sort by: Recent Update จะเป็นการแสดงหุ้นที่มีการอัพเดตงบการเงินล่าสุดครับ เผื่อลูกค้าบางท่านต้องการทราบว่าหุ้นตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ Jitta Score และ Jitta Line ล่าสุดเพื่อที่จะได้ซื้อขายได้ทันท่วงทีครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s