Fiscal Year ต่างจาก Calendar Year อย่างไร?

ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะมีการอัปเดตทุกๆ ไตรมาส แต่การปิดบัญชีของแต่ละบริษัทจะไม่เหมือนกัน บางบริษัทปิดบัญชีปลายปีตามปีในปฏิทิน (Calendar Year) และบางบริษัทปิดบัญชีกลางปีในเดือนมิถุนายน เช่น Apple เป็นต้น การปิดบัญชีด้านการเงินนี้ เรียกว่า “ปีงบประมาณ” หรือ “Fiscal Year” การแสดงผลประกอบการแต่ละปีบน Jitta ของแต่ละบริษัทจึงไม่เหมือนกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s