Jitta Score รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ในการคำนวณด้วยหรือไม่

จำนวนหุ้นที่นำมาหารหาค่า “ต่อหุ้น” ต่างๆ เพื่อคำนวณ Jitta Score และ Jitta Line นั้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับลดแล้ว ซึ่งรวมหุ้นที่ออกมาแล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญและหุ้นที่ออกเพื่อเพิ่มทุนในอนาคต Jitta Score และ Jitta Line จึงแสดงผลตามจำนวนหุ้นที่ออกมาแล้วทั้งหมดเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s