Jitta มี screener ไว้กรองหุ้นไหม

เครื่องมือกรองหุ้น หรือ screener ของ Jitta เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Explore by Country และ Jitta Playlist ประกอบด้วยเกณฑ์กรองหุ้นมากมาย ได้แก่ ค่าที่ Jitta วิเคราะห์ไว้ให้แล้ว (Jitta Intel) เช่น ค่า Jitta Score ค่า Jitta Line ค่า Jitta Signs พร้อมด้วยอัตราส่วนทางการเงิน และแนวโน้มการเติบโต (หรือลดลง) ของค่าและอัตราส่วนต่างๆ เช่น dividend payout ratio เพิ่มขึ้นทุกปีตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับวิธีกรองหุ้นบน Jitta คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s