Jitta วิเคราะห์หุ้น IPO อย่างไร เมื่อยังมีข้อมูลทางการเงินย้อนหลังไม่มาก

หุ้น IPO จะมีข้อมูลทางการเงินบน Jitta ย้อนหลังก่อนเข้าตลาดประมาณ 2 ปีเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ Jitta Score ได้แม่นยำเหมือนหุ้นปรกติ (ที่วิเคราะห์จากงบการเงินย้อนหลังประมาณ 5-10 ปี)

ดังนั้น เวลาคำนวณค่า Jitta Score ของหุ้น IPO เราจึงคำนวณค่า negative factor เข้าไปด้วย เพื่อลดคะแนน Jitta Score ลงไปอีก เนื่องจากความเสี่ยงจากข้อมูลที่มีน้อยเกินไป รวมทั้งจะขึ้นแสดงใน Jitta Signs เป็นสีแดง ให้คุณทราบด้วยว่า หุ้นนี้เพิ่ง IPO มาได้ไม่ถึง 3 ปี จึงมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์สูง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s